اهداف

*شناســـایی و معرفـــی اســـتعدادهای جوان درزمینه های تولید آثار تصویری مبتنـــی بر تفکرات مثبـــت دینـــی، اجتماعـــی، انقلابی بـــه روز و کارآمد در سراســـر جهان اســـام بر محوریـــت آراء و اندیشـــه های انسان ســـاز و ســـبک زندگی امام خمینی(س) .

* گـــرد هـــم آوری آثـــار تصویـــری در خـــور و شایســـته در موضوعات دینـــی و معرفتی بـــا محوریت آرای و اندیشـــه های امـــام خمینـــی(س) و نگهـــداری و ارائـــه آن هـــا در مجامـــع بیـــن المللی در موضوعـــات مربوطه و مناســـب.

*ارزشگذاری و تقدیر و تجلیل از آن دسته هنرمندان و فیلمسازان و عکاسان جوانی که در راستای رسیدن به سینما و رسانه مطلوب و انسان ساز از گنجینه های معرفت دینی و آیینی اسلام ناب محمدی را استخراج کرده باشند

 

*بسترسازی برای تامین آثار تصویری مطلوب جهت نشر در شبکه های اجتماعی و رسانه های فراگیر جدید در مدیوم گوشیهای همراه.

تماس با ما

آدرس : تهران - خیابان شهید باهنر - خیابان یاسر - خیابان سوده - نبش کوچه شمیرا - پلاک 5 - طبقه 6 - دبیرخانه دائمی جشنواره فیلم روح الله

پست الکترونیک : info@masf.ir

 

تلفن : 02122290191

داخلی 204 دبیرخانه جشنواره فیلم روح الله